Tajwid Surah Al-Baqarah Ayat 30

Dalam Surah al-Baqarah  ayat 30 dibawah ini, terdapat beberapa bacaan tajwid sebagai berikut.
1. Alif Lam Qamariyah
    Bacaan alif lam qamariyah salah satunya terdapat dalam kata.
Dalam kata tersebut, bacaan alif lam qamariyah berupa alif lam yang diikuti oleh huruf mim. Dalam susunan tersebut, bunyi huruf alif lam dibaca jelas diikuti dengan bunyi huruf mim.

2. Gunnah
    Bacaan tajwid gunnah dapat Anda terapkan dalam kalimat.
 Tanda tasydid dalam kata tersebut menunjukkan bunyi berdengung dalam bunyi huruf nun.

3. Mad Wajib Muttasil
    Bacaan mad wajib muttasil kita gunakan saat membaca kata.
 Dalam kata tersebut mad t.abi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Bacaan tersebut dibaca dengan panjang enam harakat.

4. Idgam Bigunnah
    Bacaaan tajwid ini terdapat pada kata.
 Cara membacanya adalah dengan memasukkan kedalam huruf ya' tanpa membaca huruf nun sukun disertai dengung.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tajwid Surah Al-Baqarah Ayat 30"

Posting Komentar